જામનગરની જી.જી. હોસ્પિટલમાં ચાલુ ઓપરેશન દરમિયાન ફોટો સેશન ચાલતું હોવાની […]